Wiki Travel:Phủ nhận chung

Wiki Travel là một dự án được quản lý bởi Wikimedia Foundation (còn được gọi là "Wikimedia").

Nội dung của trang web này được phát hành theo một giấy phép tự do và không có loại thỏa thuận hoặc hợp đồng nào được tạo ra giữa bạn và chủ sở hữu của trang web này, chủ sở hữu của các máy chủ mà nó được đặt, các thành viên đóng góp cho dự án này hoặc quản trị viên của dự án hay bất kỳ ai khác trên dự án này. Bạn được cấp một giấy phép hạn chế để sao chép bất kỳ thứ gì từ trang web này; nó không tạo ra hoặc ngụ ý bất kỳ trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng nào đối với Wikimedia hoặc bất kỳ công ty, thành viên, tổ chức, cộng đồng, quản trị viên hoặc người dùng khác của Wikimedia.

Bất kỳ nhãn hiệu, bao gồm nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, quyền thiết kế, quyền cá nhân hoặc các quyền khác, sử dụng hoặc trích dẫn trên trang web này đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Trừ khi có các ghi chú khác, các trang Wikimedia không được xác nhận hoặc liên kết với bất kỳ chủ sở hữu nào của các quyền đó, cũng như Wikimedia không thể cho phép sử dụng các tài liệu được bảo vệ bản quyền khác. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy.

Thông tin trên Wiki Travel được đóng góp và xây dựng bởi các tình nguyện viên, những người có trải nghiệm cơ bản vốn mang tính chủ quan. Mặc dù chúng tôi tin tưởng vào các đóng góp của người dùng, nhưng Wikimedia không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào trên Wiki Travel và không khẳng định rằng thông tin du lịch được cung cấp trên trang web này là chính xác trên thực tế.

Xin lưu ý rằng thông tin được tìm thấy ở đây có thể vi phạm pháp luật của quốc gia. Mặc dù Wikimedia không khuyến khích việc vi phạm pháp luật, nhưng thông tin này được lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ, và được duy trì theo các biện pháp bảo vệ dành cho các nhà cung cấp nội dung và độc giả. Luật pháp ở quốc gia của bạn có thể không công nhận sự bảo vệ rộng rãi tương tự đối với quyền tự do ngôn luận; nhưng Wikimedia không chịu trách nhiệm về những vi phạm tiềm ẩn đối với các luật pháp đó, nếu bạn liên kết đến miền này hoặc sử dụng lại bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này.

Để xem các điều khoản đầy đủ, vui lòng xem Điều khoản sử dụng.